2013Förra artikel 2014Nästa artikel

Enhetlig praxis som mål – kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten

Fältarbete på sommaren. Utgrävningen av det vikingatida röset i Kärrängen i Ingå är igång. Foto: Sirkka-Liisa Seppälä 2006, Museiverket.
Syftet med kvalitetsanvisningarna för arkeologiska fältarbeten i Finland är att förenhetliga praxis för arkeologiska fältundersökningar, så att det ska vara så enkelt som möjligt att jämföra fältarbeten och deras resultat samt bedöma kvaliteten. Museiverket bär ansvaret för kvalitetsanvisningarna, som har upprättats i samarbete med aktörer inom arkeologibranschen. Anvisningarna uppdateras utifrån den respons som användare och intressentgrupper lämnar. Kvalitetsanvisningarna finns publicerade på Museiverkets webbplats på både finska och svenska. Kvalitetsanvisningarna för arkeologiska fältarbeten är avsedda för alla aktörer inom branschen och i dem beskrivs även olika aktörers inbördes roller, uppgifter och ansvar. Utöver myndigheterna och de som utför fältarbetet omfattar de viktigaste aktörerna offentliga och privata aktörer som genomför markanvändnings- och byggprojekt samt beställer fältarbeten.

I fältarbete undersöks vårt gemensamma kulturarv

Våren 2013 var betydelsefull för den finländska arkeologin, eftersom man då tog i bruk kvalitetsanvisningarna för arkeologiska fältarbeten i Finland. Man hade berett anvisningarna i flera år och syftet med dem vara att skapa gemensamma branschpraxis som alla aktörer skulle förbinda sig att följa.  

Arkeologiska fältarbeten utförs såväl på land som under vatten. Till de vanligaste fältarbetena hör inventeringar där man kartlägger arkeologiska objekt inom ett specifikt område. För den stora allmänheten är å andra sidan det mest bekanta utgrävningar, där arkeologiska lämningar undersöks med olika metoder som rubbar objektet. Grunden till tolkningarna av arkeologiska undersökningar och vårt förflutna utgörs av observationer, fynd och resultat som görs och uppnås med fältarbeten.  

Arkeologiskt kulturarv är unikt och oersättligt källmaterial om vårt förflutna. Allt arkeologiskt fältarbete måste efterleva de forskningsetiska principerna för branschen, uppfylla de krav som ställs på arbetet samt producera väsentliga och tillförlitliga data om objektet som undersöks. Bedömning och uppföljning av arkeologiskt fältarbete har ansetts nödvändigt bland annat i Maltakonventionen eller Vallettakonventionen, vilka gäller europeiskt arkeologiskt kulturarv.

Kvalitetsarbete är allas sak

Beredningen av anvisningarna gällande fältarbete inleddes vid Museiverket redan 2008. I beredningsfasen ordnades flera seminarier och arbetsmöten, och man skapade dessutom en webbplats och ett diskussionsforum. I förslagsskedet var det även möjligt att kommentera kvalitetsanvisningarna. Den första versionen trädde i kraft våren 2013, varefter anvisningarna har uppdaterats 2014 och 2016.  

I definitionen av anvisningarna har man strävat efter att identifiera väsentliga faktorer som styr den arkeologiska verksamheten och saker som behöver utvecklas. Målet är att alla parter ska beakta kvalitetsanvisningarna i sin verksamhet. Med hjälp av kvalitetsarbetet har man fastställt saker som krävs av Museiverket, som beviljar undersökningstillstånd och bedömer fältarbetet. Alla aktörer inom branschen ansvarar för att skapa och följa de gemensamma spelreglerna för arkeologiska fältarbeten. 

Kommentar

Ny kommentar

Det här är en obligatorisk uppgift.
Det här är en obligatorisk uppgift.
Det här är en obligatorisk uppgift.