1966Förra artikel 1968Nästa artikel

Mot internationalisering – ICOMOS Finska nationalkommittén inrättas

ICOMOS Finska nationalkommitténs tidiga ledamöter, arkitekterna Maija Kairamo och Heikki Havas, på en samtida bild. Foto: Museiverket (RHO469667).
Med tanke på internationaliseringen var 1967 ett betydelsefullt år för byggnadsskyddet. Byggnadsskyddet höll på att resa sig till motvärn mot 1960-talets rivningsvåg, som betonade nyttovärden framför allt. I Finland tog man stormsteg för att nationellt tillämpa internationella fördrag om skydd av byggnads- och kulturmiljöer. En viktig roll spelade bildandet av ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Finska nationalkommittén med internationella exempel som förebild. ICOMOS är en världsomfattande organisation av experter som främjar att historiska byggnader, områden, arkeologiska platser och kulturlandskap undersöks, skyddas och restaureras.

Initiativet till ett internationellt program för skydd av byggnader hade tagits redan tidigare. Med bidrag från Unesco ordnades det en kongress 25–31.5.1964 i Venedig för arkitekter och tekniska experter med ansvar för skydd av byggnadsminne. Kongressen antog en internationell resolution känd som Venedigdokumentet om skydd av monument. I kongressen deltog sammanlagt 500 representanter från alla håll i världen. Deltagaren från Finland var arkitekt Heikki Havas anställd vid dåvarande Arkeologiska kommissionen.

Som en följd av kongressen bildades den internationella organisationen för skydd och restaurering av byggnadsminne dvs. ICOMOS år 1965 i Warszava. Den första generalförsamlingen hölls i Krakow. Från Finland deltog arkitekt Maija Kairamo från Arkeologiska kommissionen. ICOMOS valde Venedigdokumentet till sitt grundläggande charter. 

I Finland ansåg man att en anslutning till ICOMOS gjorde det möjligt att sammanföra de krafter som verkade för byggnadsskydd. Nationalkommittén inrättades på initiativ av undervisningsministeriet 1967, bara två år efter kongressen i Warszawa. Medlemmarna utsågs främst ur kretsen kring Arkeologiska kommissionen och Samfundet för Byggnadskonst, men samtidigt samlade man också andra experter, vilka hade verkat för byggnadskulturen.

Medlemmar i ICOMOS Finska nationalkommitté 1967 var statsarkeolog FD Nils Cleve, statsarkeolog FD Carl Jacob Gardberg, arkitekt Heikki Havas, arkitekt, professor Esko Järventaus, arkitekt Maija Kairamo, FK Pekka Kärki, statsarkeolog FD Henrik Lilius, arkitekt, professor Bengt Lundsten, FL Margaretha Mickwitz, FD professor Lars Pettersson, arkitekt, professor Aarno Ruusuvuori, FK Antero Sinisalo, FL professor Niilo Valonen, arkitekt, professor Nils Erik Wickberg och professor Kyösti Ålander.

Översikt. Identifiering av kulturvärden i det finländska landskapet. Foto: Museiverket (RHO469666).

Till en början var ICOMOS Finska nationalkommitté en del av Samfundet för Byggnadskonst, som ICOMOS-kommitté. Med tiden blev det dock nödvändigt att bilda en fristående förening, ICOMOS Finska nationalkommittén. Samfundet för Byggnadskonst hade blivit en organisation med intresse för byggnadsskyddsfrågor på nationell nivå varför huvuduppgiften för ICOMOS Finska nationalkommittén, när den blev självständig, blev att sköta de internationella kontakterna gällande byggnadsskydd. Med denna uppgift i åtanke har nationalkommittéens verksamhet utvidgats och antalet medlemmar ökat.

År 2017 är ett jubileumsår för det självständiga Finland, men även för ICOMOS Finska nationalkommittén, som fyller 50 år. Avdelningens halvsekellånga historia illustreras av byggnadsskyddets mångfaldiga och delvis motstridiga ideologi, skyddstvister, segrar, kompromisser – och även oersättliga förluster. Aktiviteterna för att bevara de immateriella och materiella värdena i den byggda miljön fortsätter såväl i Finland som globalt. ICOMOS, med 110 nationella avdelningar och 29 internationella kommittéer, har vuxit internationellt och blickar mot framtiden. ICOMOS Finska nationalkommittén knyter nationella insatser till arbetet inom den internationella gemenskapen och förmedlar den utveckling som sker ute i världen till Finland. Avdelningen ordnar nationella och internationella seminarier samt deltar i debatten genom publikationer. Med förenade krafter och samverkan främjas bevarandet av den finländska byggtraditionen för framtiden.

ICOMOS Finska nationalkommitténs verksamhet har förändrats sedan 1967 från att vara en snäv grupp experter som i mycket stödde sig på myndigheterna till att bli en omfattande förening för en bred expertis. Det totala antalet medlemmar är över 170 och de står för ett mångsidigt kunnande inom byggnadsskydd, restaurering och konservering. I det här avseendet följer den Finska avdelningen de internationella trenderna. Diversiteten i uppgifterna ställer organisationen inför nya utmaningar. Vid utvärdering (evaluation) och uppföljning (monitoring) av världsarvsobjekt har internationella ICOMOS förstärkt sin position. Finländsk expertis har anlitats i flera arbetsgrupper och utvärderingsuppgifter.

Skribenten är sekreterare för ICOMOS Finska nationalkommittén.

Litteraturkällor och länkar:

Rakennettu aika – Built Time. ICOMOSin osasto 25 vuotta. Toim. Maija Kairamo, Maire Mattinen ja Sinikka Joutsalmi. Tammisaaren Kirjapaino Oy. 1993.

Rakennussuojelu ajassa - Pohdintoja rakennetun ympäristön suojelusta. Building conservation in our time - Essays on the Conservation of the Built Environment. Toim. / Eds.: Kovanen, Kirsti; Ehrström, Margaretha; Häyrynen, Maunu; Vepsä, Marjo & Kivilaakso, Aura. ICOMOSin Suomen osasto r.y. / The Finnish National Committee of ICOMOS. 2014.

ICOMOSin Suomen osasto r.y. http://www.icomos.fi/

ICOMOS International: http://www.icomos.org/en/

Kommentar

Ny kommentar

Det här är en obligatorisk uppgift.
Det här är en obligatorisk uppgift.
Det här är en obligatorisk uppgift.