2005Förra artikel 2006Nästa artikel

Museiverkets regionkontor

Retulansaari i Hattula är en exceptionellt väl bevarad by av riksintresse i vars landskap rik forntid kan förnimmas. Foto: Kaija Kiiveri-Hakkarainen
Inrättandet av regionkontoren var ett av Museiverkets fem strategiska tyngdpunktsområden i det resultatavtal för åren 2005–2007 som ingicks mellan Museiverket och undervisningsministeriet. Som mål för kontoren hade i avtalet satts upp effektiv och snabb betjäning när det gäller att värna om kulturmiljöer, kompetent sakkunnigverksamhet samt stärkande av den samhälleliga effekten och samarbetsnätverken. Avsikten var att regionkontorens personal ska bestå av minst fyra forskare som avlagt en universitets- eller högskoleexamen.

Till en början föreslog man de regionala miljöcentralernas 13 huvudorter som placeringsorter för regionkontoren: Helsingfors, Åbo, Tavastehus, Tammerfors, Kouvola, S:t Michel, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Vasa, Uleåborg, Kajana och Rovaniemi. Till slut föreslog man dock bara sju kontor som byggde på länsindelningen: Vasa, Tavastehus, Kuopio, Rovaniemi, Uleåborg, S:t Michel och Åbo.

Inrättandet av regionkontoren inleddes som planerat. Kontoret i Vasa inledde sin verksamhet den 1 juni 2006 och kontoret i Tavastehus den 1 september 2006. Båda kontoren hade fyra anställda. Arkeolog-, arkitekt- och byggnadsforskartjänsterna tillsattes genom normalt ansökningsförfarande. Till personalen hörde också de två forskare vid Museiverkets enhet för fornlämningsvård som redan tidigare varit verksamma i Birkaland, Tavastland och Satakunta.

Från Hakoinen fornborg i Janakkala öppnar sig en utsikt som tillhör våra viktigaste landskapshelheter. Foto: Kaija Kiiveri-Hakkarainen

Angående regionkontorens verksamhet konstaterades i Museiverkets utredning till undervisningsministeriet år 2008 att den arkeologiska och den byggnadshistoriska avdelningen samarbetar intensivt i kontoren, vilket främjar den övergripande hanteringen av ärenden och påskyndar verksamheten. För kunden ter sig detta som mycket effektiv betjäning. Regionkontoren gör det även lättare att ta kontakt med Museiverket och det regionala samarbetet med intressentgrupperna fungerar naturligt. Via regionkontoren har Museiverket på sätt och vis fått ett ansikte i regionen.

Reparation av ytterväggen i Heliga Korsets kyrka i Hattula. Foto: Anu Laurila.

Museiverket lyckades dock inte inrätta fler regionkontor än dessa två. Orsaken var förändringar såväl inom statsförvaltningen som inom Museiverket. Av regionkontoren finns idag endast Tavastehus kvar och också det är nuförtiden en enhet vid avdelningen för Kulturmiljötjänster i Västra Finland. Kontoret torde flytta till Tammerfors under 2018.

Av smalspårsbanan mellan Humppila och Forssa, som öppnades för trafik 1898, har en sträcka på sju kilometer bevarats. Foto: Anu Laurila.

Kommentar

Ny kommentar

Det här är en obligatorisk uppgift.
Det här är en obligatorisk uppgift.
Det här är en obligatorisk uppgift.